Jäsenhakemus


Voit hakea Laukaan Rauhanyhdistys ry:n jäseneksi alla olevan lomakkeen avulla. Lomake lähetetään rauhanyhdistyksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Lomakkeen lähetys

Laukaan Rauhanyhdistys ry:n säännöt


Nimi ja kotipaikka
1 §
Yhdistyksen nimi on Laukaan Rauhanyhdistys ry ja sen kotipaikka on Laukaa.
Yhdistyksen toimialue on Laukaan kunnan alue.


Tarkoitus ja toimintamuodot
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää sekä edistää kristillissiveellisten elämäntapojen, kansanraittiuden ja isänmaallisen mielen vakiinnuttamista kansan keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a) tekee sisälähetystyötä järjestämällä Pyhän Raamatun ja evankelis-luterilaisen uskon, tunnustuksen ja opin pohjalla hartausseuroja, joihin kaikilla on vapaa pääsy;
b) levittää evankeliumin sanomaa mm. sairaaloissa, vankiloissa sekä oppilaitoksissa;
c) tekee ja tukee lapsi-, nuoriso- ja raittiustyötä;
d) tekee laupeudentyötä (diakoniatyötä)
e) levittää omaksumansa hengen mukaista kirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä, äänitteitä sekä muita kustanteita.


Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykseen
(SRK). Yhdistys toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi samassa hengessä sanotun keskusjärjestönsä kanssa edellä mainituilla ja muilla näihin verrattavilla toimintamuodoilla.
Yhdistys suorittaa SRK:lle vuosittain määrätyn jäsenmaksun.


Omaisuus
3 §
Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Toimintansa rahoittamiseksi sillä on oikeus hankkia varoja jäsenmaksuilla, kolehdeilla,
ompeluseuratoiminnalla, myyjäisillä, keräyksillä ja arpajaisilla. Samoin sillä on oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä perustaa ja kartuttaa rahastoja. Tarvittaessa yhdistys hankkii näitä toimintamuotojaan varten asianmukaisen luvan.


Jäsenyys
4 §
Yhdistyksen jäseneksi otetaan viisitoista (15) vuotta täyttäneitä uskovaisia, konfirmoituja henkilöitä, jotka ovat omaksuneet näiden sääntöjen toisessa (2) pykälässä ilmaistun tarkoituksen ja hengen sekä ovat lupautuneet noudattamaan näitä sääntöjä.
Sama henkilö voi olla jäsenenä vain yhdessä SRK:n jäsenrauhanyhdistyksessä.
Jäseneksi haluavan on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle, jonka johtokunta päättää jäseneksi hyväksymisestä ja merkitsee jäsenluetteloon hänen täydellisen nimensä ja kotipaikkansa.
Jäsen suorittaa vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Jäsen, joka on laiminlyönyt vuosikokouksen määräämän jäsenmaksunsa maksamisen muun syyn kuin todetun varattomuuden tähden, menettää puhe- ja äänioikeutensa yhdistyksen kokouksessa.


5 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen toimialueelta pysyvästi pois muuttanut henkilö erotetaan yhdistyksestä.
Jos jäsen on luopunut yhdistyksen katsantokannasta taikka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen tahi johtokunnan päätöksiä taikka menettelyllään vaikeuttaa yhdistyksen tai SRK:n toimintaa, taikka muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen muun syyn kuin todetun varattomuuden tähden, on johtokunnalla oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle varataan tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun
maksamatta jättäminen. Eronnut tai erotettu jäsen menettää yhdistykseen nähden kaikki oikeutensa.


Hallinto
6 §
Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää sen kokous paitsi niissä asioissa, joissa päätösvalta näiden sääntöjen mukaan on siirretty johtokunnalle.


7 §
Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon yhdistyksen jäsenistä neljäksi vuodeksi kerrallaan valittuina kuuluu kahdeksan jäsentä. Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain neljännes, ensin arvalla, sitten vuorollaan.
Uudelleen valitseminen on sallittua.
Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt.
Johtokunta voi valita vuosittain toimikuntia, joiden tehtävät johtokunta määrää.
Johtokunta ja toimikunnat ovat päätösvaltaisia, jos enemmän kuin puolet sen jäsenmäärästä on  saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.


8 §
Johtokunnan jäseneksi älköön valittako henkilöä, joka ei ole ollut vähintään kolmea lähinnä edellistä vuotta yhdistyksen jäsenenä. Jos kysymyksessä on henkilö, joka vähintään mainitun ajan on ollut jonkun muun
SRK:n jäsenyhdistyksen jäsen, voidaan hänet valita johtokuntaan, mikäli vaali on yksimielinen.
Johtokunnan jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa erottaa kesken vaalikauttakin samoilla perusteilla ja samalla tavoin menetellen kuin 5 §:n 3 momentissa yhdistyksen jäsenen erottamisesta on sanottu.
Erotetun jäsenen tilalle valitsee yhdistyksen kokous uuden jäsenen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Samoin tehdään, jos johtokunnan jäsenen paikka on tullut muutoin avoimeksi.


Taloudenhoito
9 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.


10 §
Yhdistyksen talousarvio ja kirjanpito on järjestettävä niin, että kunkin eri toimialan tulot ja menot voidaan erottaa toisistaan.


11 §
Tilinpäätös on valmistettava ja annettava hallintoa koskevien asiakirjojen kanssa tilintarkastajille ennen helmikuun 5. päivää. Tilintarkastajien on ennen helmikuun 10. päivää annettava kertomuksensa tarkastuksen tuloksesta sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä.
Jos tilintarkastajien kertomuksessa on muistutuksia tilejä tai hallintoa vastaan, johtokunnan on annettava oma lausuntonsa asiasta tilintarkastajien kertomuksen mukana yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.


Kokoukset
12 §
Yhdistyksen kokous pidetään helmikuussa. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.


13 §
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä SRK:n julkaisemassa lehdessä tai julkisella kirjallisella ilmoituksella. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla.
Kutsussa on mainittava, jos kokouksessa on tehtävä päätös näiden sääntöjen 21 ja 22 §:n sisältämistä asioista sekä johtokunnan jäsenten taikka tilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai muista näihin verrattavista asioista.


14 §
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri jakaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.
3. Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja kantoajasta.
5. Päätetään johtokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja SRK:n tai muihin kokouksiin valittujen edustajien palkkioista.
6. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle tai muusta syystä vapaaksi tulleelle paikalle huomioonottaen mitä 8 §:n 1 momentissa on sanottu.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.
8. Valitaan edustajat SRK:n kokouksiin sekä muihin mahdollisesti pidettäviin kokouksiin.
9. Esitetään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle sekä päätetään niiden hyväksymisestä.
10. Käsitellään johtokunnan esittämät sekä ne jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty johtokunnalle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.


Johtokunnan tehtävät
15 §
Johtokunnan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen hallinnosta, valvoa sen etuja, valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön kokousten päätökset samoin kuin SRK:n päätöksistä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet. Erityisesti johtokunnan tulee:
1. valvoa, että yhdistyksen toiminta noudattaa 2. pykälässä mainittuja tarkoitusperiä ja on muutoinkin tarkoituksenmukaisesti järjestetty;
2. valita tarpeelliset toimikunnat, ottaa ja irtisanoa toimihenkilöt ja työntekijät sekä päättää näiden palkoista ja palkkioista talousarvion puitteissa;
3. laatia vuosittain ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
4. laatia kertomus yhdistyksen toiminnasta;
5. valvoa, että taloudesta pidetään lainmukaista kirjanpitoa;
6. valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan taloudellisuutta;
7. antaa tarvittavat määräykset yhdistyksen omaisuuden vakuuttamisesta tulipalon ja muun vahingon varalta, omaisuuden hoitamisesta sekä yhdistyksen palveluksessa olevien henkilöiden laissa säädetystä vakuuttamisesta ja valvoa näiden tehtävien suorittamista;
8. vahvistaa tarvittavat ohjesäännöt ja toimiohjeet
9. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;
10. käsitellä yhdistyksen jäseneksi ottamista tai jäsenen erottamista koskevat asiat ja pitää jäsenluetteloa sekä
11. päättää johtokunnan kokoonkutsumistavasta alkaneena toimintavuotena.


16 §
Johtokunta edustaa yhdistystä sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.
Laskujen hyväksymistavasta päättää johtokunta.


17 §
Puheenjohtajan tehtävänä on mm. kutsua koolle johtokunnan kokoukset, toimia niiden puheenjohtajana, avata yhdistyksen kokoukset, valvoa tehtyjen päätösten lainmukaisuutta, täytäntöönpanoa sekä valvoa yhdistyksen taloutta ja toimintaa yleensä.
Puheenjohtajan tulee kutsua johtokunta koolle silloinkin, kun sen jäsenistä vähintään kolmannes sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.


18 §
Sihteeri kirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, hoitaa ja säilyttää sekä pitää kunnossa yhdistyksen arkiston, huolehtii ohjeiden mukaisesti kokousasioiden valmistelusta ja määräaikaistehtävien hoidosta sekä hoitaa johtokunnan antamat muut tehtävät.


19 §
Taloudenhoitaja hoitaa ja säilyttää yhdistyksen rahavarat ja arvopaperit, vastaa kirjanpidosta ja maksujen suorittamisesta, seuraa hankintojen taloudellisuutta, huolehtii saatavien kantamisesta, valvoo kiinteän ja irtaimen omaisuuden käyttöä sekä huolehtii niiden ja muun vakuuttamisen hoidosta. Taloudenhoitaja niinikään vastaa siitä, että yhdistyksen edellisen varainhoitovuoden tilit päätetään ennen tammikuun loppua
ja jätetään ne johtokunnalle.
Johtokunta voi antaa yhdistyksen kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitamisen myös ulkopuoliselle tilinpitäjälle, jonka tulee hoitaa sitä huolellisesti ja luottamuksellisesti yhteistyössä taloudenhoitajan kanssa.


20 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


Yleisiä määräyksiä
21 §
Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevaa päätöstä on vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannatettava.


22 §
Kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä koskevaa päätöstä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista on vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannatettava.


23 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava SRK:lle ellei vuoden kuluessa perusteta tätä yhdistystä vastaavaa uutta SRK:n jäsenenä toimivaa rekisteröityä yhdistystä, jolloin varat luovutetaan sille.


24 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 


Laukaan Rauhanyhdistys ry:n jäsenrekisteri, tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Laukaan Rauhanyhdistys ry
Harhalantie 49, 41340 Laukaa
Y-tunnus: 0525966-0


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai hän haluaa käyttää
oikeuksiaan rekisteröitynä, voi ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön seuraavaan
sähköpostiosoitteeseen:
laukaanryjasenrekisteri@gmail.com


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja sille yhdistyslain mukaan kuuluvan rauhanyhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.
Rekisteriä käytetään jäsenmaksujen perimiseen, yhdistysten kokousten järjestämiseen,
yhdistyksen työvuoroihin ja toimintaan liittyen sekä yhteydenpitoon yhdistyksen ja
jäsenten välillä.
Rekisteriin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamisen ja lain edellyttämien toimintojen kannalta. Rekisteriin tietoja kerättäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita.


4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn antamia tietoja tai
palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja Rauhanyhdistyksen jäseneksi hyväksytyistä
henkilöistä. Henkilötietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
• koko nimi; syntymäaika
• yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite,
postinumero, postitoimipaikka)
• muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.


5. Tietojen luovutukset ja siirrot
Rauhanyhdistys voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja toimeksiannosta käsitteleville
palveluntarjoajille ja alihankkijoille.
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa
luovuttamaan tietoja.
Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin (“EU”) tai Euroopan talousalueen (“ETA”) ulkopuolelle.


6. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää laillista perustetta tai kun rekisteriin merkitty ei enää ole Rauhanyhdistyksen jäsen.


7. Rekisterin suojaus
Rekisteriä voi käyttää vain Rauhanyhdistyksen johtokunnan siihen valtuuttamat henkilöt.
Rekisteri on digitaalinen ja sen käyttö on suojattu normaalien käyttäjätunnusten ja
salasanojen avulla.
Kun rekisteritietoja säilytetään ulkoisen tallennuspalvelun toimittajan internet
palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
sopimuksellisesti erillisellä tietosuojaliitteellä.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmän käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain vastuuhenkilöiden toimesta.